Tùy chọn 1:Nhấn và giữ Logo ở trên cùng bên trái


Tùy chọn 2:Nhập Mật khẩu và nhấn đúp vào \"=\"