Kết nối cả hai thiết bị với một mạng Wi-Fi và nhấn “Đây là Thiết bị MỚI” trong thiết bị MỚI để quét mã QR.

Quét mã QR trong thiết bị CŨ

Trong thiết bị CŨ, nhấn “Đây là thiết bị CŨ” để tạo mã QR.