Tập tin đã mã hóa của bạn được lưu trong bộ lưu trữ cục bộ, bạn cũng có thể truy cập các ứng dụng khác tại đó. Vì vậy, các tập tin đã mã hóa vẫn có thể bị mất khi

1. bị ứng dụng của bên thứ 3 xóa,

2. bạn xóa do nhầm lẫn,

3. hệ thống xóa sau khi GalleryVault bị gỡ cài đặt. 

Bạn nên bật File Guardian để bảo vệ đầy đủ các tập tin quan trọng của mình.