Không tự vô hiệu hóa Quản trị viên Thiết bị hoặc gỡ cài đặt GalleryVault. Hình ảnh và video của bạn trong GalleryVault có thể bị mất. Nếu bạn muốn gỡ cài đặt GalleryVault, hãy nhấn vào \"Uninstall GalleryVault\" (Gỡ cài đặt GalleryVault) trong trang thiết đặt của GalleryVault.