Vấn đề khác

Tải xuống từ YouTube không được hỗ trợ
Tải xuống từ YouTube không được hỗ trợ do điều khoản dịch vụ của họ.
Thu, 15 Tháng 11, 2018 tại 11:48 SA
Khởi chạy bằng trình quay số sẽ không được hỗ trợ do chính
Do có các hạn chế từ chính sách về quyền của Google, chúng tôi buộc phải hủy tính năng khởi chạy bằng trình quay số khi bạn ẩn biểu tượng, đồng thời phiên b...
Thu, 7 Tháng 3, 2019 tại 6:25 CH