1.do không xóa, đổi tên hoặc di chuyển thư mục. galleryvault_DoNotDelete_ * * * hoặc bất kỳ tập tin trong đó.


2.When an app is uninstalled, some files cleaning tool (E.g. Clean Master) may notify you to delete the files generated by the app. If you want to uninstall Gallery Vault temporarily and use it later, make sure do not confirm to delete when a dialog jumps asking you whether to delete the files generated by Gallery Vault. 


3. nếu bạn đang sử dụng một số công cụ làm sạch, xin vui lòng chắc chắn không phải để xóa bất kỳ tập tin của Vault Gallery.

4. nếu bạn muốn thay đổi thiết bị hoặc nhà máy đặt lại thiết bị của bạn hoặc thay đổi thẻ SD, vui lòng sao lưu tệp của bạn trước (tham khảo phần trên  "làm thế nào để sao lưu và khôi phục lại").