Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, tất cả các tập tin sẽ được lưu trữ và mã hóa trong điện thoại của bạn. Nếu bạn chưa xóa dữ liệu GalleryVault hoặc thay đổi điện thoại, bạn có thể sử dụng tính năng \"Tìm tập tin bị mất\" để tìm lại chúng. Có bất kỳ điều gì xảy ra trên thiết bị của bạn trước khi tập tin bị mất không? (ví dụ: đặt lại điện thoại, cập nhật hệ thống, đổi điện thoại hoặc sử dụng công cụ dọn dẹp) Vui lòng gửi email cho chúng tôi để được hỗ trợ.